Vùng dậy anh em ơi (NHN) - Hạt Sương Khuya trình bày

Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Nghĩa; Trình bày: Hạt Sương Khuya; Thực hiện youtube: Vọng Ngày Xanh.