Tuổi: Quý Tỵ (1954)
Sinh-quán: Hưng Yên
Sinh-trưởng: Bến Cát, Bình Dương, Thủ Đức.
Tu-học: Don Bosco Thủ Đức, Trạm Hành, Đà Lạt, và Đại Học Thụ Nhân Đà Lạt.
Sau 1975: Làm rẫy ở Dốc Mơ, Gia Kiệm, và Bảo Lộc.
1981: Vợ chồng vượt biển đến đảo Kuku, rồi Galang Indonesia.
Định-cư tại Boston, Massachusetts, USA.
Học: Electrical Engineer, Master of Education
Công-việc: Dạy học các trường công-lập Malden, Boston, MA.

Việc cộng-đồng:
– Director of Youth Center, Galang Indonesia;
– Trưởng Đoàn Thanh Niên Công Giáo Galang;
– Hội Trưởng Phụ Huynh Học Sinh Boston,
– Thư ký Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Boston,
– Hội Trưởng đầu-tiên Hội Diên Hồng Boston;
– Ca Trưởng cộng-đoàn nhà thờ Boston, Dorchester;
– 10 năm thông-dịch viên lễ Giáng Sinh cho Đức Hồng Y Benard Law, Tổng Giáo Phận Boston.

Bắt đầu viết báo Thiếu Nhi ở Sài Gòn. Sang Mỹ viết ít bài cho báo Đường Sống và các báo Công Giáo. Hầu hết viết cho báo Làng Văn Canada.

Tác phẩm:
– Chuyện lành (Làng Văn)
– Đức Giáo Hoàng Gian Phaolo II và trang sử còn giấu kín của thời đại. (Làng Văn)