Tên và bút hiệu: Trần Quốc Bảo
Sinh năm 1930, tại Ninh Bình.
♦ 25 năm phục vụ trong Quân đội / QLVNCH. –(qua các Đơn Vị: Tiểu Đoàn 7 KB/Đệ II QK; Biệt Phái Bộ Nôi Vụ; BCH/Công Binh; Sư Đoàn 22 BB; Nha Tồng Thanh Tra QLVNCH)
♦ Được ân thưởng Bảo-Quốc Huân Chương – Đệ Ngũ Đẳng – ( Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974)
♦ Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957)
♦ Chủ biên Nguyệt san Công Binh (BCH/CB. QLVNCH – 1957-1959)
♦ Sáng lập & điều hành Bút-Việt Văn Đoàn
♦ Chủ biên Tạp chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008)

♦ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond,Virginia (1996-2001)
♦ Cố Vấn Hội Đồng GX.CTTĐVN. Richmond.Virginia (2002-2016)
♦ Sáng lập & điều hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong
♦ Chủ biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012)
♦ Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do/MĐHK (1989-1997)
♦ Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ MĐHK (2003-2007)

Tác phẩm:
Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)
②③ Thơ Quốc Bảo – tập 1 & tập 2 – (1967 – 1973)
Công Chúa Thủy Tiên (truyện Nhi đồng) (1970)
Đối Diện Niềm Vui – Thơ (1998)
Tuyển Tập Thơ Văn (2016)
Một Thời Mộng Hoa – Sách Nhạc phổ Thơ- (2018)
Đường Thi Tuyển Dịch (2019)
Hiện cư ngụ: Thành phố Richmond, Tiểu bang Virginia. Hoa kỳ