CHUYỆN TRÊN “PHÂY” – Ngày 30 tháng 11, 2020

* Mục này mở ra để giữ lại những gì cần giữ, xuất hiện trên facebook (phây) của Nguyễn Hữu Nghĩa. Chúng tôi cảm...

MẠNG HỘI ÁI HỮU LUẬT KHOA

MẠNG HỘI ÁI HỮU LUẬT KHOA Nguyễn Quốc Khải 30-07-2020 Ông Ngô Tằng Giao, một người quen thuốc trong cộng đồng Việt ở vùng Virginia, vừa phổ...

Liệu Coronavirus có chấm dứt Toàn Cầu Hóa như chúng ta biết hiện nay...

. Henry Farrel & Abraham Newman (Will the Coronavirus End Globalization as We Know It?) - Foreign Affairs, 16/03/2020) . Bản dịch của Mai Liêm Trận...